Content1 | col2

Leiebetingelser byggestrømskasser fra Nettpartner AS

Avtalen gjelder utleie av byggestrømskasser tilhørende Nettpartner AS, montering/demontering og til-/frakobling til strømnettet, nettleie og strømforbruk.
Nettleie og kraftleveranse tilbys i samarbeid med lokalt nettselskap og kraftleverandør, og leveres som et komplett produkt*.
Priser
Priser er tilgjengelig på http://www.nettpartner.no/ eller ved forespørsel.
Det tilkommer fakturagebyr på kr 75,00 eks. mva. for faktura som sendes pr. post.

Leveringstid
Normal leveringstid er innen 5 arbeidsdager fra skriftlig bestilling er mottatt.
Ved hastelevering utover normal leveringstid påløper et tilleggsgebyr på kr. 2 000,00 eks. mva. (i normalarbeidstid).

Fakturering
Faktura sendes månedlig. Oppsett / tilkobling og nedtak / frakobling, samt transport faktureres i sin helhet ved oppstart av leieforholdet.
Strømforbruk faktureres etter avlest forbruk, eller basert på forventet årlig forbruk.
Nettpartner AS fakturerer fastledd (Fastledd kr. pr. døgn) og kraft (Forbruksavgift / Kr. pr. kWh) og leiepris byggestrømskasse etter gjeldende satser for byggestrømskasser dersom ikke noe annet er avtalt.

Montering
Gjeldende priser forutsetter montering på stolpe, kabel eller fra nettselskapets fordelingsskap i umiddelbar nærhet til tomt/anleggsted. Dersom det ikke finnes muligheter for tilkobling til fordelingsnettet på ønsket sted, vil kassen monteres på nærmeste egnede sted. Det må være forhold på tomt/anleggsted som kan gi tilfredsstillende jording. Ved avvik fra standard leveringsbetingelse over vil påløpte tilleggskostnader faktureres etter medgått tid og materiell. Oppmøte hvor montering av byggestrømskasse ikke lar seg gjennomføre, og som skyldes ufullstendige opplysninger fra kunde, vil bli fakturert som tillegg.

Merking
Tomten skal være merket med navn, tomtenummer eller gatenummer. Dersom byggestrømskassen skal tilkobles en stikkledning på tomten skal denne være synlig for montørene, og merket.

Ansvar
Kunden plikter å sette seg inn i Instruks for bruk av byggestrømskasser (montert innvendig i våre byggestrømskasser).
Kunden er i hele leieperioden ansvarlig for byggestrømskassen. Eventuelle skader som blir påført kassen vil i sin helhet faktureres leietaker. Leietager skal ikke utføre endringer eller reparasjoner på byggestrømskassen.
Leietager er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst.

Mislighold
Nettpartner AS fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person og/eller eiendom som følge av feil bruk eller feil på utstyr tilkoblet byggestrømkassen, eller ved brudd på leiebetingelsene.
Nettpartner AS forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om bestiller før oppsett av byggestrømkasse.
Ved manglende betaling vil byggestrømkassen bli frakoblet og hentet uten varsel og ansvar for følgekostnader.

Strømavbrudd
Eventuelle kostnader eller ulemper kunden måtte påføres som følge av strømbrudd kan ikke belastes Nettpartner AS.

Frakobling
Ved ønske om å flytte skapet skal Nettpartner AS varsles på forhånd og kostnader forbundet med flyttingen vil bli fakturert.
Frakobling av byggestrømkasse meldes skriftlig av leietager til Nettpartner AS på
http://www.nettpartner.no/


*Ettersom byggestrømskassene eies av Nettpartner og abonnementer for nettleie og kraft er registrert på selskapet, er det en betydelig administrativ oppgave å bytte kraftleverandør. Et eventuelt bytte av kraftleverandør vil bli fakturert sluttkunde etter medgått administrativ tid.
I nettområdet til Glitre Energi Nett leveres kraft direkte fra Glitre Energi Strøm.